Xuất bản thông tin

Công khai các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai các khoản thu năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 15  tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

+ Thu tiền BHYT học sinh: Thu theo công văn số 160A/HD-BHXH " V/v hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm 2017 - 2018 ngày 31/08/2017"

Mức thu: 40.950đ/em/ tháng

II. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN:

Căn cứ vào công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, công văn số 868 /PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều. V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018;

Căn cứ vào công văn số 2433/SGDDT-KHTC ngày 07/9/2017 của Sở GD&ĐT, công văn số 922/PGD&ĐT, ngày 08/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tiếp tục hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018;

Căn cứ vào Thông tư số 04/2014/TT - BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

 Thực hiện theo Công văn số 2043/LN-SGDĐT-STC ngày 06/10/2009 của Liên ngành Sở GD&ĐT- Sở Tài chính Quảng Ninh V/v hướng dẫn thu tiền dịch vụ dạy Tin học trong các cơ sở giáo dục TH, THCS.

- Căn cứ Nội dung Biên bản của CMHS họp ngày 14/09/2017.

1. Nước uống tinh khiết (bình nước lọc) Mức thu: 72.000đ/em/năm.

2. Trông xe đạp học sinh: Mức thu: 90.000đ/em/năm.

3. Học Tin học: Mức thu: 4.000đ/em/tiết.

4. Học kỹ năng sống: 14.000đ/em/tiết.

5. Học Tiếng Anh với người nước ngoài: 25.000đ/em/tiết.

III. CÁC KHOẢN THU TỰ NGUYỆN:

1. Xã hội hóa: 0

2. Quỹ CMHS: CMHS các lớp huy động tự nguyện.

                     Người lập                                                                           Hiệu trưởng

 

                                                                                                                    (Đã ký) 

 

           Nguyễn Thị Thúy                                                                        Bùi Thị Liên