Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

Năm học 2017 – 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

555

113

113

115

109

105

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

555

113

113

115

109

105

III

Số học sinh chia theo năng lực

555

113

113

115

109

105

1

Tự phục vụ

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

305

75

57

41

65

67

 

 - Đạt

248

36

56

74

44

38

 

 - Cần cố gắng

2

2

       

2

Hợp tác

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

310

82

57

41

65

67

 

 - Đạt

243

29

56

74

44

38

 

 - Cần cố gắng

2

2

       

3

Tự học giải quyết vấn đề

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

316

84

57

41

65

69

 

 - Đạt

237

27

56

74

44

36

 

 - Cần cố gắng

2

2

       

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

555

113

113

115

109

105

1

Chăm học chăm làm

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

416

86

88

87

85

70

 

 - Đạt

138

26

25

28

24

35

 

 - Cần cố gắng

 1

 1

 

 

 

 

2

Tự tin trách nhiệm

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

412

91

88

87

85

61

 

 - Đạt

142

21

25

28

24

44

 

 - Cần cố gắng

 1

 1

 

 

 

 

3

Trung thực, kỷ luật

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

421

87

88

87

85

74

 

 - Đạt

133

25

25

28

24

31

 

 - Cần cố gắng

 1

 1

 

 

 

 

4

Đoàn kết, yêu thương

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Tốt

455

105

88

87

85

80

 

 - Đạt

110

8

25

28

24

25

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

555

113

113

115

109

105

1

Toán

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

354

77

71

74

71

61

 

 - Hoàn thành

199

34

42

41

38

44

 

 - Chưa hoàn thành

2

 2

1

 

 

 

2

Tiếng Việt

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

294

61

72

70

45

49

 

 - Hoàn thành

259

50

41

45

64

59

 

 - Chưa hoàn thành

2

2

       

3

Đạo đức

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

355

66

81

75

69

46

 

 - Hoàn thành

200

47

32

40

40

41

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

4

Tự nhiên - Xã hội

341

113

113

115

x

X

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

228

73

78

77

x

X

 

 - Hoàn thành

111

38

35

38

x

X

 

 - Chưa hoàn thành

2

 2

 

 

x

X

5

Khoa học

214

x

x

x

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

94

x

x

x

51

43

 

 - Hoàn thành

120

x

x

x

58

62

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

6

Lịch sử & Địa lí

214

x

x

x

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

133

x

x

x

69

64

 

 - Hoàn thành

81

x

x

x

40

41

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

7

Âm nhạc

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

332

79

72

62

64

55

 

 - Hoàn thành

222

33

41

53

45

50

 

 - Chưa hoàn thành

 1

 1

 

 

 

 

8

Mĩ thuật

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

317

73

69

62

63

50

 

 - Hoàn thành

237

39

44

53

46

55

 

 - Chưa hoàn thành

 1

 1

 

 

 

 

9

Thủ công, Kĩ thuật

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

322

73

76

61

62

50

 

 - Hoàn thành

232

39

37

54

47

55

 

 - Chưa hoàn thành

 11

 11

 

 

 

 

10

Thể dục

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

384

81

74

81

79

69

 

 - Hoàn thành

170

33

39

34

30

36

 

 - Chưa hoàn thành

 1

 1

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

267

68

57

49

43

50

 

 - Hoàn thành

288

45

56

66

66

55

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

12

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

13

Tin học

329

 

 

115

109

105

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

138

 

 

35

54

49

 

 - Hoàn thành

191

 

 

80

55

56

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh không đánh giá

0

0

0

0

0

0

VII

Tổng hợp kết quả cuối năm

555

113

113

115

109

105

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

553

111

113

115

109

105

 

              - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

2

 2

 

 

 

 

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 2

 

 

 

 

 

            + Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

 

            + Rèn luyện trong hè

     

 

 

 

 

Khen thưởng

400

79

91

89

72

69

 

- Giấy khen cấp trường

383

77

89

87

70

60

 

 - Giấy khen cấp trên

17

2

2

2

2

9

 

                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 31 tháng 5 năm 2018

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                                                                Bùi Thị Liên