Xuất bản thông tin

Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018

Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học,

 năm học 2017-2018

  STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

18/18

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

16

 

2

Phòng học bán kiên cố

2

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

12.204,7

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4500

8,09

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

810

1,46

2

Diện tích thư viện (m2)

75

 

3

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

4

Diện tích phòng khác: Y tế, kế toán, phòng Đội , khu Hiệu bộ, văn phòng, thiết bị, Bảo vệ (m2)

150

0,27

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

4 bộ

01/01

2

Khối lớp 2

4 bộ

01/01

3

Khối lớp 3

4 bộ

01/01

4

Khối lớp 4

4 bộ

01/01

5

Khối lớp 5

4 bộ

01/01

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

26

20 học sinh/ 1bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

14

 

5

Thiết bị khác: Màn chiếu

17

 

6

Máy in

7

 

7

Máy vi tính

34

 

8

Máy tính bảng

18

 

9

Điều hoà

9

 

   

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

45

XI

Nhà ăn

50

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 IV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

X

 

X

 

6m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                                

                                                                 Đông Triều, ngày  24  tháng 9 năm 2017

                                                                                      Hiệu trưởng

                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                      Bùi Thị Liên