Xuất bản thông tin

Công khai dự toán chi năm 2017

Công khai dự toán chi năm 2017


 

 

 

 

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI năm 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng

kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.260.000.000

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.641.000.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

    505.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

     100.000.000

 

4

  Chi khác

       14.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

                                                                                                                 Ngày  10  tháng  01 năm 2017

                                                                                                                              Hiệu Trưởng

                                                                                                                                   (Đã ký)        

 

 

                                                                                                                                  Bùi Thị Liên