Xuất bản thông tin

Công khai quyết toán tài chính năm 2012

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

Biểu số 3

Chương:622 loại 490 khoản 492

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

NĂM 2012

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 
quyết toán

Số liệu quyết toán 
được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

2,830,870,000

2,830,870,000

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2,830,870,000

2,830,870,000

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

 

- Mục:6000

1,049,942,600

1,049,942,600

 

- Mục:6050

32,400,000

32,400,000

 

- Mục:6100

583,053,800

583,053,800

 

-Mục 6200

7,560,000

7,560,000

 

- Mục 6300

279,433,800

279,433,800

 

- Mục 6500

33,523,200

33,523,200

 

- Mục 6550

209,182,900

209,182,900

 

- Mục 6600

15,590,900

15,590,900

 

- Mục 6700

10,820,000

10,820,000

 

- Mục 6900

113,701,000

113,701,000

 

- Mục 7000

229,091,800

229,091,800

 

- Mục 9050

160,860,000

160,860,000

 

- Mục 7750

5,710,000

5,710,000

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn không thường xuyên

 

 

 

- Mục 6900

100,000,000

100,000,000

 

 

 

 

 

 

Ngày 31 tháng 12   năm 2012

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                 ( Đã ký)

 

 

 

 

 

 

                  Bùi Thị Liên