Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ II/2014

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ II/2014


 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ 2/2014

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

2.792.440.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

2.792.440.000

2.792.440.000

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

   319.401.200

   319.401.200

 

   + Mục 6050

     11.500.000

     11.500.000

 

+ Mục 6100

   195.830.300

   195.830.300

 

 + Mục 6200

       7.917.000

       7.917.000

 

+ Mục 6300

     93.546.088

     93.546.088

 

+ Mục 6500

       6.534.100

       6.534.100

 

+ Mục 6550

       5.400.000

       5.400.000

 

+ Mục 6600

       4.412.400

       4.412.400

 

+ Mục 6650

   

 

+ Mục 6700

       2.880.000

       2.880.000

 

+ Mục 6900

       7.957.000

       7.957.000

 

+ Mục 7000

     22.634.500

     22.634.500

 

+ Mục 9000

   

 

 + Mục 9050

      24.000.000

      24.000.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                Ngày 30 tháng 6 năm 2014

              

 

                                 Hiệu Trưởng

 

 

                                                         

 

 

                                     (Đã ký)

 

 

 

                                 Bùi Thị Liên