Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ IV/2014

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ IV/2014


CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ IV/2014

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ 4/2014

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

2.942.440.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

2.942.440.000

2.942.440.000

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

1.271.262.000

1.271.262.000

 

   + Mục 6050

     48.300.000

     48.300.000

 

+ Mục 6100

   718.668.300

   718.668.300

 

 + Mục 6200

     21.852.000

     21.852.000

 

+ Mục 6300

   357.660.062

   357.660.062

 

+ Mục 6500

     33.950.138

     33.950.138

 

+ Mục 6550

     46.597.100

     46.597.100

 

+ Mục 6600

     16.072.900

     16.072.900

 

+ Mục 6650

       2.460.000

       2.460.000

 

+ Mục 6700

     10.930.000

     10.930.000

 

+ Mục 6900

     61.275.000

     61.275.000

 

+ Mục 7000

    95.336.500

    95.336.500

 

+ Mục 9000

    17.810.000

    17.810.000

 

 + Mục 9050

  240.266.000

  240.266.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                  Ngày 30 tháng 12 năm 2014

              

 

                                               Hiệu Trưởng

 

 

                                                    (Đã ký)

 

 

                                               Bùi Thị Liên