Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 03 - 01 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 03 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 03 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 193

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 193 x 15.000=  2.895.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.895.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0