Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 04 - 12 - 2017

Công khai tài chính bán trú ngày 04 - 12 - 2017


Tài chính công khai ngày 04 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 191

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 191 x 15.000=  2.865.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.865.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0