Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 06 tháng 02 năm 20186

Công khai tài chính bán trú ngày 06 tháng 02 năm 20186


Tài chính công khai ngày 06 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 191

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 191 x 15.000=  2.865.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.865.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0