Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 18 - 01 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 18 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 18 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 190

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 190 x 15.000=  2.850.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.850.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0