Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 19 tháng 01 năm 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 19 tháng 01 năm 2018


Tài chính công khai ngày 19 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 194

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 194 x 15.000=  2.910.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.910.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0