Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 20 - 12 - 2017

Công khai tài chính bán trú ngày 20 - 12 - 2017


Tài chính công khai ngày 20 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 196

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 196 x 15.000=  2.940.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.940.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0