Xuất bản thông tin

Công khai tài chính bán trú ngày 22 - 12 - 2017

Công khai tài chính bán trú ngày 22 - 12 - 2017


Tài chính công khai ngày 22 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 195

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 195 x 15.000=  2.925.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.925.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0