Xuất bản thông tin

Công khai tài chính quý I-2017

Công khai tài chính quý I-2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I/201

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

 3.260.000.000

 3.260.000.000

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 3.260.000.000

 3.260.000.000

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 951.813.000

  951.813.000

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

 

 

 

 + Mục 6000

300.940.900

300.940.900

 

+ Mục 6100

178.080.900

178.080.900

 

+ Mục 6400

0

0

 

+ Mục 6300

95.738.700

95.738.700

 

+ Mục 6050

0

0

 

+ Mục 6500

21.184.200

21.184.200

 

+ Mục 6550

   

 

+ Mục 6600

4.095.500

4.095.500

 

+ Mục 6700

3.950.000

3.950.000

 

+ Mục 6750

12.632.400

12.632.400

 

+ Mục 6900

247.841.000

247.841.000

 

+ Mục 7000

            14.023.000

            14.023.000

 

+ Mục 7750

24.340.000

24.340.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                  Ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

 

              

 

                                                  Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Bùi Thị Liên