Xuất bản thông tin

Công khai tài chính quý III-2016

Công khai tài chính quý III-2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2016

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

   

I

Tổng số thu

   

II

Số thu nộp NSNN

   

III

Số được để lại chi theo chế độ

   

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý I/2016

996.102.683

996.102.683

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

   

 

 + Mục 6000

329.734.200

329.734.200

 

 + Mục 6050

8.406.000

8.406.000

 

 + Mục 6100

145.210.100

145.210.100

 

 + Mục 6200

11.253.000

11.253.000

 

+ Mục 6300

93.236.500

93.236.500

 

+ Mục 6400

8.189.000

8.189.000

 

+ Mục 6500

3.704.500

3.704.500

 

+ Mục 6550

24.590.000

24.590.000

 

+ Mục 6600

4.152.500

4.152.500

 

+ Mục 6700

6.965.000

6.965.000

 

+ Mục 6750

14.040.000

14.040.000

 

+ Mục 6900

324.681.883

324.681.883

 

+ Mục 7000

21.620.000

21.620.000

 

 + Mục 7750

320.000

320.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                  Hưng Đạo, ngày 30 tháng 9 năm 2016

              

 

                      Hiệu Trưởng

 

 

                            (Đã ký)                        

 

 

                 

 

                       Bùi Thị Liên