Xuất bản thông tin

Công khai tài chính quý IV năm 2015

Công khai tài chính quý IV năm 2015


       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ IV/2015

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý IV/2015

  847.886.763

  847.886.763

1

Loại ..., khoản.....

  847.886.763

  847.886.763

 

 - Mục:

 

 

 

 + Mục 6000

   330.689.587

   330.689.587

 

 + Mục 6050

   

 

 + Mục 6100

   186.339.200

   186.339.200

 

 + Mục 6200

    

    

 

+ Mục 6300

     87.675.000

     87.675.000

 

+ Mục 6500

     11.056.100

     11.056.100

 

+ Mục 6550

     27.924.476

     27.924.476

 

+ Mục 6600

      4.595.700

      4.595.700

 

+ Mục 6750

     13.800.000 

     13.800.000 

 

+ Mục 6700

      6.450.000

      6.450.000

 

+ Mục 6900

     98.200.500

     98.200.500

 

+ Mục 7000

     81.156.200

     81.156.200

 

+ Mục 9000

   

 

 + Mục 9050

   

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                           Ngày 30 tháng 12 năm 2015

              

 

                                                                  Hiệu Trưởng

 

 

                                                                        (Đã ký)                        

 

 

                                                                    Bùi Thị Liên