Xuất bản thông tin

Công khai thông tin Cơ sở vật chất trường Tiểu học Hưng Đạo năm học 2012 - 2013

Công khai thông tin Cơ sở vật chất trường Tiểu học Hưng Đạo năm học 2012 - 2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO           

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Tiểu học Hưng Đạo năm học 2012 - 2013

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

16

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

14

630m2/427HS

2

Phòng học bán kiên cố

02

90m2/53HS

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

12.496.2m2

12.496.2m2/480HS

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4.700m2

4.700m2/480HS

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

49

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

45

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

267

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

112

 

2

Khối lớp 2

80

 

3

Khối lớp 3

75

 

4

Khối lớp 4

 

 

5

Khối lớp 5

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

15

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

01

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

09

 

5

Thiết bị khác…

 

 

6

…..

 

 


 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

50

XI

Nhà ăn

50

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

1

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                     Hưng Đạo, ngày 10 tháng 09 năm 2012.

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                               Bùi Thị Liên