Xuất bản thông tin

Công khai thu - chi tài chính quý II-2017

Công khai thu - chi tài chính quý II-2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ II/2017

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

   

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

   

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

734.303.500

734.303.500

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

   

 

 + Mục 6000

287.970.300

287.970.300

 

+ Mục 6100

159.646.200

159.646.200

 

+ Mục 6400

   

 

+ Mục 6300

91.444.400

91.444.400

 

+ Mục 6050

48.986.300

48.986.300

 

+ Mục 6500

6.199.900

6.199.900

 

+ Mục 6550

13.325.000

13.325.000

 

+ Mục 6600

4.096.900

4.096.900

 

+ Mục 6700

4.500.000

4.500.000

 

+ Mục 6750

12.632.400

12.632.400

 

+ Mục 6900

53.378.300

53.378.300

 

+ Mục 7000

48.623.800

48.623.800

 

+ Mục 7750

1.500.000

1.500.000

2

Loại..., khoản....

   

C

Quyết toán chi nguồn khác

   

 

 - Mục:

   

 

   + Tiểu mục...

   

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                  Ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

 

              

 

                                                  Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Bùi Thị Liên