Xuất bản thông tin

Công khai thu - chi tài chính quý IV-2017

Công khai thu - chi tài chính quý IV-2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ IV/2017

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Dự toán giao

 3.428.950.000

 3.260.000.000

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

   

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước nguồn tự chủ

847.064.000

847.064.000

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

   

 

+ Mục 6000

293.776.400

293.776.400

 

+ Mục 6100

161.249.900

161.249.900

 

+ Mục 6200

   

 

+ Mục 6300

78.375.800

78.375.800

 

+ Mục 6050

58.113.600

58.113.600

 

+ Mục 6500

28.007.800

28.007.800

 

+ Mục 6550

51.716.800

51.716.800

 

+ Mục 6600

4.312.000

4.312.000

 

+ Mục 6700

8.800.000

8.800.000

 

+ Mục 6750

13.572.000

13.572.000

 

+ Mục 6900

29.226.000

29.226.000

 

+ Mục 7000

119.913.700

119.913.700

 

+ Mục 7750

   

2

Loại..., khoản....

   

C

Quyết toán chi nguồn ngân sách không tự chủ

540.000.000

540.000.000

 

 - Mục:

   

 

+ Mục 6400

20.700.000

20.700.000

 

+ Mục 6900

492.396.000

492.396.000

 

+ Mục 7750

26.800.000

26.800.000

 

+ Mục 6550

 104.000

 104.000

       

 

                                                                                                  Ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

 

              

 

                                                  Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Bùi Thị Liên