Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25 tháng 10 năm 2017

Tài chính công khai ngày 25 tháng 10 năm 2017


Tổng số xuất ăn: 194

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 194 x 15.000=  2.910.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.910.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0