Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI I NĂM HỌC 2012 - 2013

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI I NĂM HỌC 2012 - 2013


 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

1A

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Toán

Học vần

 

T Anh

TH TV

TH TV

TH TV

Luyện chữ

 

 

2

Đạo đức

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Học vần

 

T ANh

TH Toán

TH Toán

BDToán

Tự học

 

 

3

Học vần

Toán

Mĩ thuật

Học vần

Toán

 

TNXH

BDToán

BDToán

HĐ NG

SH

 

 

4

Học vần

Thủ công

Toán

Học vần

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

1

Chào cờ

Thủ công

Học vần

Âm nhạc

Học vần

 

TH TV

 

TH TV

 

TH Toán

 

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

 

TH Toán

 

BDToán

 

TH TV

 

 

3

Học vần

Học vần

TNXH

Học vần

Thể dục

 

T Anh

 

T Anh

 

BDTV

 

 

4

Đạo đức

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C

1

Chào cờ

Học vần

TNXH

Học vần

Thể dục

 

TH Toán

TH Toán

 

 

TH TV

 

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

 

TH TV

T Anh

 

 

TH TV

 

 

3

Học vần

Thủ công

Học vần

Âm nhạc

Học vần

 

BD TV

T Anh

 

 

BDToán

 

 

4

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đạo đức

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D

1

Chào cờ

Toán

Toán

Học vần

Toán

 

TH Toán

 

Học vần

 

TH TV

 

 

2

Toán

Thủ công

TNXH

Học vần

Thể dục

 

TH TV

 

Học vần

 

TH TV

 

 

3

Đạo đức

Học vần

T Anh

Mĩ thuật

Học vần

 

BD TV

 

TH Toán

 

BDToán

 

 

4

Học vần

Học vần

T Anh

Âm nhạc

Học vần

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Học vần

 

 

 

SH