Công khai tài chính bán trú ngày 01-04-2019


Tổng số học sinh: 240

Tổng số tiền ăn: 240  x 14.000=  3.360.000đ;

Chi ăn: 3.360.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu