Công khai tài chính bán trú ngày 02-05-2019


Tổng số học sinh: 235

Tổng số tiền ăn: 235  x 14.000=  3.290.000đ;

Chi ăn: 3.290.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu