Công khai tài chính bán trú ngày 03-05-2019


Tổng số học sinh: 231

Tổng số tiền ăn: 231  x 14.000=  3.234.000đ;

Chi ăn: 3.234.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu