Công khai tài chính bán trú ngày 04-05-2019


Tổng số học sinh: 225

Tổng số tiền ăn: 225  x 14.000=  3.150.000đ;

Chi ăn: 3.150.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu