Công khai tài chính bán trú ngày 23-04-2019


Tổng số học sinh: 213

Tổng số tiền ăn: 213  x 14.000=  2.982.000đ;

Chi ăn: 2.982.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu