Công khai tài chính bán trú ngày 28-03-2019


Tổng số học sinh: 243

Tổng số tiền ăn: 243  x 14.000=  3.402.000đ;

Chi ăn: 3.402.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu