Công khai tài chính bán trú ngày 29-03-2019


Tổng số học sinh: 244

Tổng số tiền ăn: 244  x 14.000=  3.416.000đ;

Chi ăn: 3.416.000đ;  Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu