Lịch trực ngày nghỉ lễ 10/3; 30/4; 01/5 năm 2019


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ

(Thực hiện theo Công văn số 321/PGD&ĐT ngày 11/4/2019 của Phòng GD&ĐT thị xã)

1. Lịch trực ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

STT

Ngày Trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ký tên

Ghi chú

1

Ngày 13/4/2019 (Thứ Bảy)

Vũ Thị Phương Lan

CTCĐ

0917749419

 

 

Nguyễn Thị Thúy

NVTV

0936415341

 

 

2

Ngày 14/4/2019 (Chủ nhật)

Nguyễn Thị Ngần

P.Hiệu trưởng

0395389598

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

NVHC

0972885498

 

 

3

Ngày 15/4/2019 (Thứ Hai)

Nguyễn Thị Liên Hương

Hiệu trưởng

0386889888

 

 

Mạc Thị Hồng

NVHC

0977733538

 

 

 

2. Lịch trực ngày nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5):

STT

Ngày Trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ký tên

Ghi chú

1

Ngày 27/4/2019

(Thứ Bảy)

Vũ Thị Phương Lan

CTCĐ

0917749419

 

 

Nguyễn Thị Thúy

NVTV

0936415341

 

 

2

Ngày 28/4/2019 (Chủ nhật)

Nguyễn Thị Huệ

TT Tổ 1

0975994666

 

 

Đặng Thị Thúy

P. Bí thư đoàn TN

0962023969

 

 

3

Ngày 29/4/2019 (Thứ Hai)

Phạm Thị Hạnh

TT Tổ 2,3

0337299270

 

 

Phạm Thị Thư

TT Tổ 4,5

0348043376

 

 

4

Ngày 30/4/2019 (Thứ Ba)

Nguyễn Thị Liên Hương

Hiệu trưởng

0386889888

 

 

Mạc Thị Hồng

NVHC

0977733538

 

 

5

Ngày 01/5/2019 (Thứ Tư)

Nguyễn Thị Ngần

P.Hiệu trưởng

0395389598

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

NVHC

0972885498

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu