Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tháng từ 4 năm 2015


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Thị Liên

1963

01/10/1985

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0979237479

2

 Nguyễn Thị Xầm

1974

01/9/1995

Phó Hiệu trưởng

Đại học

01684483774

3

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

01/9/1996

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

4

Ứng Thị Nga

1970

01/10/1990

Giáo viên

Cao đẳng

01676613223

5

Phạm Thị Thư

1976

01/5/1976

Giáo viên

Đại học

01646205876

6

Đỗ Thị Khuyến

1988

01/05/2012

Giáo viên

Đại học

0904340588

7

Hoàng Thị Nguyên

1962

01/10/1981

Tổ trưởng tổ 2+3

Cao đẳng

0976792082

8

Dương Thị Thật

1990

01/5/2012

Giáo viên

Cao đẳng

01694586547

9

Phạm Thị Sang

1961

01/8/1981

Giáo viên

Cao đẳng

0988528286

10

Phạm Thị Hạnh

1965

01/07/1997

Giáo viên

Cao đẳng

01222242885

11

Bùi Thị Trang

1988

01/04/2011

Giáo viên

Đại học

0977881363

12

Nguyễn Thị Nụ

1987

01/8/2009

Giáo viên

Đại học

0936511585

13

Lê Thị Xuân

1962

01/8/1981

Giáo viên

Cao đẳng

0989045084

14

Nguyễn Văn Hộp

1959

01/08/1980

Giáo viên

Cao đẳng

01678507981

15

Hoàng Thị Huyền Trang

1987

01/12/2008

TT tổ 4 +5

Đại học

0977198799

16

 Nguyễn Thị Doãn

1962

01/7/1987

Giáo viên

Cao đẳng

01656121447

17

Nguyễn Thuý Nga

1980

01/01/2003

GV – CT C.Đoàn

Đại học

0936501648

18

Phạm Thị Hằng

1989

01/04/2012

Giáo viên

Cao đẳng

 01659880698

19

Ngô Thị Nhạ

1976

 01/05/2006

Giáo viên

Đại học

0969572420

20

Phạm Thị Thanh

1986

14/4/2011

Giáo viên

Đại học

0988389682

21

Vũ Thuỳ Anh

1977

30/9/1998

Giáo viên

Đại học

0902012630

22

Đinh Thị Hồng

1986

30/4/2007

Giáo viên

Cao đẳng

0932332789

23

Nguyễn Thị Thuý

1965

30/9/1995

Kế toán

Trung cấp

0936415341

24

Mạc Thị Hồng

1985

14/04/2011

Hành chính

Đại học

'0977733538

25

Nguyễn Thị Huế

1984

31/12/2011

Y tá

Trung cấp

01698846290

26

Phạm Thị Đua

1990

31/12/2011

Thiết bị

Đại học

0983275640

27

Vũ T Phương Lan

1980

1/10/2009

GV T.Anh

Đại học

0917749419

28

Nguyễn T.Thu Hường

1988

22/4/2012

GV Tiểu học

Cao đẳng

0983363985

29

 Phạm Thị Hậu

1990

01/05/2014

GV Tiểu học

Cao đẳng

0969957558

30

Đoàn T.Họa My

1990

01/05/2014

GV Tiểu học

Cao đẳng

01695850609

31

Trần T.Mĩ Hạnh

1991

01/05/2014

GV Tiểu học

Cao đẳng

0985998628

       

                                HIỆU TRƯỞNG

       

   

       (Đã ký)

   Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu