Danh sách CB GV NV nhà trường tháng 9 năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

THÁNG 9 NĂM HỌC 2017  2018

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

SỐ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Liên

1963

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0979237479

 

2

 Nguyễn Thị Ngần

1975

Phó Hiệu trưởng

Đại học

01695389598

 

3

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

 

4

Ứng Thị Nga

1970

Giáo viên

Cao đẳng

01683680260

 

5

Phạm Thị Thư

1976

Giáo viên

Đại học

0936907630

 

6

Nguyễn Thị Thu Hường

1988

Giáo viên

Đại học

0983363985

 

7

Vũ Thuỳ Anh

1977

Giáo viên

Đại học

0902012630

 

8

Dương Thị Thật

1990

Giáo viên – Tổ phó

Cao đẳng

01694586547

 

9

Nguyễn Thị Hương

1980

Giáo viên

Cao đẳng

01672374790

 

10

Phạm Thị Hạnh

1965

Giáo viên

Cao đẳng

01222242885

 

11

Nguyễn Thị Nụ

1987

Giáo viên

Đại học

0936511585

 

12

Hoàng Thị Huyền Trang

1987

TT tổ 4 +5

Đại học

0977198799

 

13

 Nguyễn Thị Doãn

1962

Giáo viên

Cao đẳng

01656121447

 

14

Bùi Bích Ngọc

1989

GV Tiểu học

Cao đẳng

0974453268

 

15

Trần T.Mĩ Hạnh

1991

GV Tiểu học

Cao đẳng

0985998628

 

16

Vũ T Phương Lan

1980

GV T.Anh

Đại học

0917749419

 

17

Nguyễn Thuý Nga

1980

GV – CT C.Đoàn

Đại học

0936501648

 

18

Đinh Thị Hồng

1986

Giáo viên

Cao đẳng

0932332789

 

19

Ngô Thị Nhạ

1976

Giáo viên

Đại học

0969572420

 

20

Phạm Thị Thanh

1986

Giáo viên

Đại học

0988389682

 

21

Vũ Thùy Linh

1989

Giáo viên

Đại học

01694375033

 

22

Lê Thị Hà

1985

Giáo viên

Đại học

0972187832

 

23

Phạm Thị Thoan

1989

Giáo viên

Đại học

0985595498

 

24

Hà Thị Thúy Quỳnh

1992

Giáo viên

Cao đẳng

01659059743

 

25

Đặng Thị Thúy

1991

Giáo viên

Cao đẳng

0962023969

 

26

Đỗ Kim Oanh

1990

Giáo viên

Cao đẳng

01654776366

 

27

Nguyễn Bích Diễm Hằng

1990

Giáo viên

Cao đẳng

0984668622

 

28

Nguyễn Thị HươngMai

1988

Giáo viên

Đại học

 01676255228

 

29

Nguyễn Thị Diễm My

1992

Giáo viên

Cao đẳng

01647462897

 

30

Nguyễn Thị Thuý

1965

Kế toán - TT

Trung cấp

0936415341

 

31

Mạc Thị Hồng

1985

Hành chính

Đại học

0977733538

 

32

Nguyễn Thị Huế

1984

Y tá

Trung cấp

01698846290

 

33

Phạm Thị Đua

1990

Thiết bị

Đại học

0983275640

 
       

                                HIỆU TRƯỞNG

       

   

       (Đã ký)

   Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu