ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013


 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2012 - 2013

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Thị Liên

1963

31/9/1985

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0979237479

2

 Nguyễn Thị Xầm

1974

31/8/1995

Phó Hiệu trưởng

Đại học

01684483774

3

 Nguyễn Thị Lý

1960

09/09/1979

Tổ trưởng tổ 4+5

Trung cấp

0919790261

4

Phạm Thị Thư

1976

29/5/1976

Giáo viên

Cao đẳng

01646205876

5

 Nguyễn Thị  Huệ

1977

15/9/1996

Tổ trưởng tổ 1

Đại học

0975994666

6

Nguyễn Văn Hộp

1959

11/08/1980

Chủ tịch CĐ

Cao đẳng

01678507981

7

Hoàng Thị Huyền Trang

1987

30/11/2008

Giáo viên

Cao đẳng

0977198799

8

 Nguyễn Thị Doãn

1962

20/7/1987

Giáo viên

Cao đẳng

0165612140

9

Hoàng Thị Nguyên

1962

24/10/1981

Tổ trưởng tổ 2+3

Cao đẳng

0976792082

10

Lê Thị Xuân

1962

31/8/1981

Giáo viên

Cao đẳng

0989045084

11

 Nguyễn Thị Hảo

1958

31/8/1978

Giáo viên

Trung cấp

01269261348

12

Nguyễn Thuý Nga

1980

01/01/2003

Giáo viên

Đại học

0936501648

13

Phạm Thị Sang

1961

31/8/1981

Giáo viên

Cao đẳng

0336330456

14

Trần Thị Thanh

1958

09/01/1997

Giáo viên

Trung cấp

0986825148

15

Bùi Thị Trang

1988

31/12/2010

Giáo viên

Cao đẳng

0977881363

16

Nguyễn Thị Nụ

1987

18/8/2009

Giáo viên

Cao đẳng

0936511585

17

Ứng Thị Nga

1970

30/9/1990

Giáo viên

Cao đẳng

01676613223

18

Phạm Thị Hạnh

1965

09/01/1997

Giáo viên

Cao đẳng

01222242885

19

Phạm Thị Thanh

1986

14/4/2011

Giáo viên

Đại học

0988389682

20

Vũ Thuỳ Anh

1977

30/9/1998

Giáo viên

Đại học

0902012630

21

Đinh Thị Hồng

1986

30/4/2007

Giáo viên

Cao đẳng

0934242408

22

Phạm Thị Hằng

1989

01/04/2012

Giáo viên

Cao đẳng

 

23

Đỗ Thị Khuyến

1988

01/05/2012

Giáo viên

Cao đẳng

0904340588

24

Ngô Thị Nhạ

1976

2005

Giáo viên

Đại học

01222216803

25

Nguyễn Thị Thuý

1965

30/9/1995

Kế toán

Trung cấp

0936415341

26

Mạc Thị Hồng

1985

14/04/2011

Hành chính

Đại học

'0977733538

27

Nguyễn Thị Huế

1984

31/12/2011

Y tá

Trung cấp

01698846290

28

Phạm Thị Đua

1990

31/12/2011

Thiết bị

Trung cấp

0983275640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bùi Thị Liên