Kế hoạch công tác tháng 1/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

Số: 02/KH-THHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 03 tháng 01 năm 2019

  KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức Kiểm tra cuối kỳ 1.

 - Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường.

 - Tổ chức ngày hội Tết quê em.

 - Chuẩn bị các điều kiện trước trong và sau Tết đảm bảo an toàn.

* Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

03/01

Họp hội đồng Giáo dục

- Hiệu trưởng

10-11/01

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1

 BGH, GV toàn trường

15/01

Thi Viết chữ đẹp cấp trường

- Ban giám hiệu 

 GV toàn trường

16/01

Dự Hội nghị tổng kết GVCNG

Dự tổng kết bài giảng Elearning

- BGH + GVCNG

 

17/01

Sơ kết hội đồng sư phạm nhà trường

- Ban giám hiệu 

 GV toàn trường

18 / 01

Họp Ban đại diện CMHS nhà trường

- BGH  

19/01

Họp CMHS các lớp.

Tổ chức ký cam kết

- GVCN

21/01

Tổ chức quyên góp ủng hộ HS khó khăn

Ban giám hiệu GV, HS toàn trường

26/01

Tổ chức Ngày hội "Chợ tết quê em"

Ban giám hiệu GV, HS toàn trường

29/01

Dọn vệ sinh, kiểm kê tài sản, niêm phong phòng học nghỉ Tết.

Phân công trực Tết Nguyên đán.

Ban giám hiệu GV toàn trường

 

                                                                                               

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

BGH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu