Kế hoạch công tác tháng 2.2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

Số: 19C/KH-THHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 11 tháng 02 năm 2019

 

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2019, ổn định nền nếp trước và sau nghỉ Tết.

2. Tham dự giải bóng đá Nhi đồng Cup Hà Lan lần thứ VI, năm 2019.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

        Người phụ trách

01-10/2

- Nghỉ tết Nguyên đán

CBGVNV, HS

11/2

- Tổ chức Tết trồng cây Xuân 2019

CBGVNV, HS

11-12/2

- Kiểm tra cơ sở vật chất và thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và học sinh sau nghỉ Tết nguyên đán.

- Kiểm tra vệ sinh nhà ăn bán trú.

BGH

BGH, NV y tế

12- 28/2

 - Kiểm tra nề nếp dạy học, dự giờ thăm lớp  

BGH, các tổ CM

11-28/2

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký, dự khai mạc và tham gia thi đấu giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cup Hà Lan lần thứ VI, năm 2019

Đội, CBGV, học sinh

   18-28/2  

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa

NV y tế, TPTĐ

 

                                                                                               

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu