Kế hoạch công tác tháng 3.2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

 

Số: 24B/KH-THHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 03 năm 2019

 

 

  KẾ HOẠCH  CÔNG TÁCTHÁNG  3/2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức giao lưu Rung chuông vàng cho học sinh khối 5.

2.  Tổ chức chuyên đề cấp trường.

3.  Tổ chức gặp mặt gia đình nhà giáo nhân ngày "Quốc tế phụ nữ 8/3".

4. Tham gia Ngày hội viết chữ đẹp cấp thị xã.

5. Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn.

* Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

 

Người phụ trách

01- 31/3

- Duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần;

- Dự giờ thăm lớp, chỉ đạo dạy đúng, dạy đủ chương trình thời khoá biểu;

- Kiểm tra nội bộ trường học tháng 3.

BGH,

Chuyên môn

 

01/3

- Tổ chức "Rung chuông vàng" cho học sinh khối 5.

BGH, tổ CM khối 5, ĐTN

1-31/3

- Tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp Hà Lan lần thứ VI, năm 2019.

Đội, ĐTN, GVCN

1-31/3

- Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

Chuyên môn

02/03

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

Tổ chuyên môn khối 1

05/3

- Tổ chức gặp mặt Hội gia đình nhà giáo nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

BCH công đoàn

20-21/3

- Tham dự Ngày hội Viết chữ đẹp cấp thị xã.

HS, GV dự thi

26/3

- Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn.

TPTĐ, Giáo viên, học sinh

29/3

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II, năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học.

BGH- GV- HS khối 4-5

 

                                                                                                  

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);-

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu