Kế hoạch công tác tháng 5/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II.

- Hoàn thành chất lượng giáo dục-> Xét hoàn thành chương trình tiểu học.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua .

- Tổ chức tổng kết năm học.

- Hoàn thành Sách giáo khoa và vở viết cho học sinh

 - Tuyển sinh lớp 1.

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ .

- Tham gia Hội thi Hội thi" Tin học trẻ"

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

2/5  

- BGH kiểm tra nền nếp các khối lớp sau 5 ngày nghỉ lễ. Họp chi bộ

- BGH

3/5  

- Họp hiệu trưởng PGD, chiều họp hội đồng sư phạm

- HT

4/5  

- Bộ phận chuyên môn dự giờ, thăm lớp, KT hồ sơ 1GV

- PHT

7/5- 8/5  

- Bộ phận chuyên môn dự giờ, thăm lớp, KT hồ sơ 1GV

- PHT

9/5 - 10/5

- Bộ phận chuyên môn dự giờ , thăm lớp,KT hồ sơ 1GV

- Phó Hiệu trưởng

11/5  

-  Bộ phận chuyên môn dự giờ, thăm lớp, KT hồ sơ 1GV

- Phó Hiệu trưởng

13/5  

- Tham gia hội nghị KNS do CTMAXXVIET tổ chức tại CV Hà Lan

- Ban giám hiệu+ TPTĐ+4PH+3GVCN

14/5

- Sinh hoạt chuyên môn do trường tổ chức   

 - BGH+ CBGV  

 

15/5 -18/5

- Họp Hội trưởng phụ huynh toàn trường.

- Tổng kết tổ.  

BGH+ CBGV   

19/5

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

  - BGH+ CTCĐ+ TT CM+TPTĐ

21/5 -22/5

-   Kiểm tra học kỳ 2

- Hội đồng coi thi

23/5

- Chấm bài, tổng hợp, bảng biểu nộp về BPCM

- BGH và GVCN

24/5

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học học sinh lớp 5

- Hiệu trưởng

25/5

- Họp ban thi đua

- Ban thi đua

27/5

- Họp phụ huynh

- GV chủ nhiệm lớp

28/5

- Tổng kết lớp, tổng kết trường

- BGH

29/5

-  Hội thi :" Tin học toàn ngành"

- P.Hiệu trưởng

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    Bùi Thị Liên     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu