Kế hoạch công tác tháng 6, 7 năm 2018


       PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6-7/ 2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức cho giáo viên và học sinh nghỉ hè an toàn.

- Tuyển sinh lớp 1.

- Xây dựng kế hoạch mở lớp bán trú của khối 1.   

Phối hợp với Đoàn phường tổ chức cho HS sinh hoạt ngoại khóa hè cho HS ở địa bàn phường.   

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

1/6

Tổ chức vui Tết thiếu nhi cho học sinh

 Công đoàn

02/6

Họp hội đồng Giáo dục

 Hiệu trưởng

6/6 --> 8/6

Xây dựng kế hoạch lao động dọn vệ sinh toàn trường.

 Hiệu phó

     
     
     

01/7  

Họp phụ huynh lớp 1 triển khai kế hoạch lớp bán trú.

 BGH+ PH lớp 1bán trú

02/7

 Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

 Ban giám hiệu    

 

10/7--> 17/7

Tuyển sinh lớp 1

 Hội đồng tuyển sinh

     

 20/7 -->25/7

Rà soát số liệu, báo cáo công tác tuyển sinh

 Hội đồng tuyển sinh

26/7

Họp hội đồng

 BGH

     

                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                              Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu