Kế hoạch công tác tháng 8/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/ 2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tổ chức cho CB, Gv, NV viên tham gia học bồi dưỡng CNTT, chuyên môn hè 2017.

- Triển khai kế hoạch điều tra hoàn thành PCGD Tiểu học đúng độ tuổi.

- Tổ chức tựu trường cho học sinh

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy.

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC + Tập dượt  cho khai giảng năm học mới.   

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

1/8 - 15/8

- Họp hội đồng.Cán bộ, giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Cốt cán PGD

 6/8 - 11/8    

- Cán bộ, giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Phó Hiệu trưởng

 14 /8

- Học sinh toàn trường tập trung

- Giáo viên CN

15/8

- CB,GV,NV lao động dọn vệ sinh trường.  

- Giáo viên CN

16/8 -17/8

- Cán bộ, giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên môn hè.

- BGH + GVCN

21/8-->30/8

- Học sinh tiếp tục lao động dọn vệ sinh trường,

- Phó Hiệu trưởng

22/8 

Họp BGH mở rộng

- BGH mở rộng

24/8

- CB-GV-NV lao động

- Hiệu trưởng

25/8

Họp chuyên môn

 

- Phó Hiệu trưởng

- Các tổ trưởng

27/8

Họp hội đồng phân công chuẩn bị khai giảng 

- Hiệu trưởng

29/8- 30/8

- Tập trung HS lao động

- Phó Hiệu trưởng

 31/8

 -Tập dượt khai giảng

  - Phó Hiệu trưởng

 - TPT Đội

                                                                                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                                           Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu