Kế hoạch công tác tháng 9/2017


        PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tổ chức Khai giảng năm học mới..

- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học.

- Bồi dưỡng đội ngũ.

 - Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm học 2017 - 2018

- Chỉ đạo lớp học Bán trú

- Xây dựng kế hoạch năm học.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

4/9

Họp hội đồng Giáo dục

- Hiệu trưởng

 

5/9   

  khai giảng năm học mới

- HP + TPT đội

 

 6 / 9  

Tổ chức học tuần 1

- Ban giám hiệu 

 

7 / 9

Kiểm tra đồ dùng học sinh các khối lớp

- BGH  

 

8/9-->15/9

Dự giờ thống nhất phương pháp giảng dạy

- BGH

 

16/9

Họp hội trưởng hội phụ huynh các lớp

- BGH

 

17/9

Họp phụ huynh toàn trường

 

- GVCN

 

19/9

 Kiểm tra nền nếp lớp

- BGH + TT

20/9

Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT, VSATTP

BGH

 21/9

Chỉ đạo các tổ thảo luận đăng ký chỉ tiêu thi đua.

Kiểm tra tiến độ xây bếp bán trú

- Các tổ trưởng

- BGH

22/9 -->24/9

Xây dựng kế hoạch năm học

- Hiệu trưởng

 

25 /9

Họp trù bị cấp tổ

- BGH + TT

     26 /9

Họp Hội đồng sư phạm

- HT-CTCĐ

 

      27/7

Đại hội CB-VC-LĐ

- BGH + CĐ

28- 30

Đại hội liên đội

- PHT+ TPTĐ

 

                                                                                                                         BGH

                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                     Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu