KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

 - Hội nghị CB,VC, LĐ  ; Đại hội liên Đội.

 - Tổ chức ngày 20-10 ngày phụ nữ Việt Nam .

 - Tiếp tục dự giờ, thăm lớp các tổ.

 -  Duyệt kế hoạch các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.

 - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra đầu năm.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

30/8

Họp hội đồng Giáo dục

- Hiệu trưởng

5/9

 Khai giảng năm học mới

- BGH + TPT đội

10 / 9

Tổ chức học tuần 01

- Ban giám hiệu 

 GV toàn trường

11 / 9

Kiểm tra đồ dùng học sinh các khối lớp

- BGH  

12/9

 Kiểm tra nền nếp lớp học

- BGH + TT

14/9

Họp đại diện  cha mẹ học sinh các lớp

- BGH

15/9

Họp phụ huynh toàn trường

Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT, VSATTP

GVCN, BGH

16/9

Dự giờ thống nhất phương pháp giảng dạy

- BGH

 

 

 

 

21/9

Tổ chức "Vui tết trung thu"

    BGH+TPTĐ

23/9

Xây dựng kế hoạch năm học

- Hiệu trưởng

24/9

Chỉ đạo các tổ thảo luận đăng ký chỉ tiêu thi đua.

- Các tổ trưởng

- BGH

27/9

Duyệt KH năm học

BGH, CTCĐ, TPT

 

                                                                                                                                     BGH

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                    

 

                                                                                             Nguyễn Thị Liên Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu