Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Mẫu 5

    TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường  

Năm học 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

1ớp 2

1ớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển mới

106

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo Ctrình  mô hình trường tiểu học mới 

Theo Ctrình  mô hình trường tiểu học mới 

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ Đón trả HS theo nội quy

Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút

chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h

CMHS hoặc người giámhộ Đón trả HS theo nội quy

 

Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút

chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút

chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút

chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút

chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục, HS được học môn tin học

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 ĐĐ THĐ Đ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi:38 HS

Khá  40 HS

TB:27HS

Yếu:1HS

ĐĐ THĐ Đ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi:39 HS

Khá: 37 HS

TB: 37HS

Yếu:0 HS

ĐĐ THĐ Đ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 31 HS

Khá: 38HS

TB: 24HS

Yếu: 0 HS

ĐĐ THĐ Đ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 28HS

Khá: 34 HS

TB: 19HS

Yếu: 0 HS

ĐĐ THĐ Đ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 21HS

Khá : 43 HS

TB: 34HS

Yếu: 0 HS

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

              

Hưng Đạo, ngày 27 tháng 09 năm 2013

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

               ( Đã ký)

 

               Bùi Thị Liên