Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

Năm học 2016 – 2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

556

114

115

110

105

112

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

556

114

115

110

105

112

III

Số học sinh chia theo năng lực

556

114

115

110

105

112

1

Tự phục vụ

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

329

85

59

68

52

65

 

 - Đạt

226

29

55

42

53

47

 

 - Cần cố gắng

1

 

1

 

 

 

2

Hợp tác

566

124

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

315

93

59

49

52

62

 

 - Đạt

250

31

55

61

53

50

 

 - Cần cố gắng

1

 

1

 

 

 

3

Tự học giải quyết vấn đề

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

288

79

59

35

52

63

 

 - Đạt

267

35

55

75

53

49

 

 - Cần cố gắng

1

 

1

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

556

114

115

110

105

112

1

Chăm học chăm làm

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

405

100

87

82

70

66

 

 - Đạt

151

14

28

28

35

46

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

2

Tự tin trách nhiệm

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

400

95

87

75

74

69

 

 - Đạt

156

19

28

35

31

43

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

3

Trung thực, kỷ luật

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

407

98

87

79

74

69

 

 - Đạt

149

16

28

31

31

43

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

4

Đoàn kết, yêu thương

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Tốt

432

105

87

88

74

78

 

 - Đạt

124

9

28

22

31

34

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Toán

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

347

82

82

66

54

63

 

 - Hoàn thành

208

32

32

44

51

49

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

 

 

2

Tiếng Việt

526

114

115

110

75

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

286

65

64

51

39

67

 

 - Hoàn thành

239

49

50

59

36

45

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

 

 

3

Đạo đức

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

367

86

87

68

59

67

 

 - Hoàn thành

189

28

28

42

46

45

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

4

Tự nhiên - Xã hội

339

114

115

110

x

X

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

222

84

78

60

x

X

 

 - Hoàn thành

116

30

36

50

x

X

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

x

X

5

Khoa học

217

x

x

x

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

109

x

x

x

54

55

 

 - Hoàn thành

108

x

x

x

51

57

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

6

Lịch sử & Địa lí

217

x

x

x

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

104

x

x

x

49

55

 

 - Hoàn thành

113

x

x

x

56

57

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

7

Âm nhạc

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

328

80

78

57

56

57

 

 - Hoàn thành

228

34

37

53

49

55

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

8

Mĩ thuật

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

322

80

78

56

57

51

 

 - Hoàn thành

234

34

37

54

48

61

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

9

Thủ công, Kĩ thuật

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

332

85

78

57

57

55

 

 - Hoàn thành

224

29

37

53

48

57

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

10

Thể dục

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

338

88

78

57

57

58

 

 - Hoàn thành

218

26

37

53

48

54

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

222

53

45

37

36

51

 

 - Hoàn thành

334

61

70

73

69

61

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

12

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

13

Tin học

327

 

 

110

105

112

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

172

 

 

59

56

57

 

 - Hoàn thành

155

 

 

51

49

55

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh không đánh giá

0

0

0

0

0

0

VII

Tổng hợp kết quả cuối năm

556

114

115

110

105

112

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

555

114

114

110

105

112

 

              - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

1

 

1

 

 

 

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

            + Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

 

            + Rèn luyện trong hè

1

 

1

 

 

 

 

Khen thưởng

393

81

90

74

60

88

 

- Giấy khen cấp trường

354

78

87

71

52

66

 

 - Giấy khen cấp trên

38

2

3

2

9

22

 

                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 31 tháng 5 năm 2017

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                                                                Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu