Công khai chất lượng giáo dục cuối năm học 2018 - 2019


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường cuối học

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

594

145

114

112

115

108

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

594

145

114

112

115

108

III

Số học sinh chia theo năng lực

594

145

114

112

115

108

1

Tự phục vụ, tự quản

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

330

100

56

61

56

57

 

 - Đạt

264

45

58

51

59

51

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

2

Hợp tác

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

321

89

56

63

56

57

 

 - Đạt

273

56

58

49

59

51

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

3

Tự học giải quyết vấn đề

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

327

95

56

63

56

57

 

 - Đạt

267

50

58

49

59

51

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

594

145

114

112

115

108

1

Chăm học chăm làm

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

414

107

80

86

78

63

 

 - Đạt

180

38

34

26

37

45

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

2

Tự tin, trách nhiệm

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

416

108

80

87

78

63

 

 - Đạt

178

37

34

25

37

45

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

3

Trung thực, kỷ luật

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

444

136

80

87

78

63

 

 - Đạt

150

9

34

25

37

45

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

4

Đoàn kết, yêu thương

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Tốt

440

133

80

86

78

63

 

 - Đạt

154

12

34

26

37

45

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

594

145

114

112

115

108

1

Toán

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

357

96

71

71

58

61

 

 - Hoàn thành

237

49

43

41

57

47

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

2

Tiếng Việt

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

319

80

58

67

65

49

 

 - Hoàn thành

275

65

56

45

50

59

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

3

Đạo đức

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

402

99

73

88

73

69

 

 - Hoàn thành

192

46

41

24

42

39

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

4

Tự nhiên - Xã hội

371

145

114

112

   

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

241

93

70

78

   

 

 - Hoàn thành

130

52

44

34

   

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

5

Khoa học

223

0

0

0

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

137

     

65

72

 

 - Hoàn thành

86

     

50

36

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

6

Lịch sử & Địa lí

223

0

0

0

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

96

     

43

53

 

 - Hoàn thành

127

     

72

55

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

7

Âm nhạc

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

361

94

68

79

70

50

 

 - Hoàn thành

233

51

46

33

45

58

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

8

Mĩ thuật

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

352

90

68

78

61

55

 

 - Hoàn thành

242

55

46

34

54

53

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

9

Thủ công, Kĩ thuật

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

367

93

72

80

63

59

 

 - Hoàn thành

227

52

42

32

52

49

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

10

Thể dục

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

369

91

68

77

67

66

 

 - Hoàn thành

225

54

48

35

48

42

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

11

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

289

53

60

78

55

43

 

 - Hoàn thành

305

92

54

34

60

65

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

12

Tiếng dân tộc

0

0

0

0

0

0

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

           

 

 - Hoàn thành

           

 

 - Chưa hoàn thành

           

13

Tin học

373

0

38

112

115

108

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

210

0

28

73

60

49

 

 - Hoàn thành

163

0

10

39

55

59

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

VI

Số học sinh không đánh giá

0

0

0

0

0

0

VII

Tổng hợp kết quả cuối năm

594

145

114

112

115

108

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

594

145

114

112

115

108

 

              - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

0

0

0

0

0

0

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

0

0

0

0

0

0

 

            + Ở lại lớp

0

0

0

0

0

0

 

            + Rèn luyện trong hè

0

0

0

0

0

0

 

Khen thưởng

427

109

76

86

77

79

 

- Giấy khen cấp trường

407

106

73

83

72

73

 

 - Giấy khen cấp trên

20

3

3

3

5

6

 

                                                                                                              Hưng Đạo, ngày 25 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                               

 

 

 

  

                                                                                                                    Nguyễn Thị Liên Hương

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu