Thống kê chất lượng năm học 2015 - 2016


TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

 Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

541

115

111

106

116

93

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

541

115

=100%

111

=100%

106

=100%

116

=100%

93

=100%

III

Số học sinh chia theo năng lực

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn thành

539

114

110

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 2

 1

 1

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

541

115

111

106

116

93

a

Hoàn  thành

539

114

110

106

116

93

b

Chưa hoàn thành

 2

 1

 1

 

 

 

2

Toán

541

115

111

106

116

93

a

Hoàn  thành

539

114

110

106

116

93

b

Chưa hoàn thành

 2

 1

 1

 

 

 

3

Khoa  học

209

 

 

 

116

93

a

Hoàn  thành

209

 

 

 

116

93

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

209

 

 

 

116

93

a

Hoàn  thành

209

 

 

 

116

93

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn  thành

 

 

 

 

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

315

 

 

106

116

93

1

Hoàn  thành

 315

 

 

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

8

Đạo đức

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

9

Tự nhiên và Xã hội

332

115

111

106

 

 

1

Hoàn  thành

332

115

111

106

 

 

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

11

Mĩ thuật

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

12

Thủ công (Kỹ thuật)

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

13

Thể dục

541

115

111

106

116

93

1

Hoàn  thành

541

115

111

106

116

93

2

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

VI

Khen thưởng

 392

89

78

76

72

77

1

Giấy khen cấp trường

 355

86

76

74

65

54

2

Khen  thưởng cấp trên

 37

 3

 2

 2

 7

 23

VII

Chương trình lớp học

541

115

111

106

116

93

 

Hoàn thành

539

114

110

106

116

93

 

Chưa hoàn thành

2

1

1

 

 

 

 

                                                                                         Hưng Đạo, ngày 27 tháng 5 năm 2016

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                                            Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu