Trường TH Hưng Đạo công khai chất lượng học kì I năm học 2018 - 2019


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường cuối học kì 1

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

596

147

113

112

115

109

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

596

147

113

112

115

109

III

Số học sinh chia theo năng lực

596

147

113

112

115

109

1

Tự phục vụ, tự quản

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

294

95

49

45

50

55

 

 - Đạt

302

52

64

67

65

54

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

2

Hợp tác

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

275

79

49

45

50

52

 

 - Đạt

320

67

64

67

65

57

 

 - Cần cố gắng

1

1

0

0

0

0

3

Tự học giải quyết vấn đề

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

279

80

49

45

50

55

 

 - Đạt

315

66

64

67

65

53

 

 - Cần cố gắng

2

1

0

0

0

1

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

596

147

113

112

115

109

1

Chăm học chăm làm

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

402

104

79

89

74

56

 

 - Đạt

193

43

34

23

41

52

 

 - Cần cố gắng

1

0

0

0

0

1

2

Tự tin, trách nhiệm

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

392

88

79

89

74

62

 

 - Đạt

204

59

34

23

41

47

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

3

Trung thực, kỷ luật

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

420

111

79

89

74

67

 

 - Đạt

176

36

34

23

41

42

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

4

Đoàn kết, yêu thương

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Tốt

439

130

79

89

74

97

 

 - Đạt

157

17

34

23

41

42

 

 - Cần cố gắng

0

0

0

0

0

0

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

596

147

113

112

115

109

1

Toán

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

344

109

65

73

48

49

 

 - Hoàn thành

251

38

48

39

67

59

 

 - Chưa hoàn thành

1

0

0

0

0

1

2

Tiếng Việt

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

257

69

52

62

42

32

 

 - Hoàn thành

337

77

61

50

72

77

 

 - Chưa hoàn thành

2

1

0

0

1

0

3

Đạo đức

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

353

82

69

83

63

56

 

 - Hoàn thành

243

65

44

29

52

53

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

4

Tự nhiên - Xã hội

372

147

113

112

0

0

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

217

78

63

76

   

 

 - Hoàn thành

155

69

50

36

   

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

5

Khoa học

224

0

0

0

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

112

     

41

71

 

 - Hoàn thành

112

     

74

38

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

6

Lịch sử & Địa lí

224

0

0

0

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

88

     

40

48

 

 - Hoàn thành

136

     

75

61

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

7

Âm nhạc

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

324

85

66

69

58

46

 

 - Hoàn thành

272

62

47

43

57

63

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

8

Mĩ thuật

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

326

79

67

68

56

56

 

 - Hoàn thành

270

68

46

44

59

53

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

9

Thủ công, Kĩ thuật

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

334

80

69

75

56

54

 

 - Hoàn thành

262

67

44

37

59

55

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

10

Thể dục

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

339

79

66

67

64

63

 

 - Hoàn thành

257

68

47

45

51

46

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

11

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

596

147

113

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

250

57

53

58

52

30

 

 - Hoàn thành

346

90

60

54

63

79

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

12

Tiếng dân tộc

0

0

0

0

0

0

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

           

 

 - Hoàn thành

           

 

 - Chưa hoàn thành

           

13

Tin học

373

0

37

112

115

109

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

182

0

26

43

57

56

 

 - Hoàn thành

191

0

11

69

58

53

 

 - Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

VI

Số học sinh không đánh giá

0

0

0

0

0

0

VII

Tổng hợp kết quả cuối năm

           

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

           

 

              - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

           

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

           

 

            + Ở lại lớp

           

 

            + Rèn luyện trong hè

           

 

Khen thưởng

           

 

- Giấy khen cấp trường

           

 

 - Giấy khen cấp trên

           

 

                                                                                                             Hưng Đạo, ngày 15 tháng 01 năm 2019

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị Liên Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu