Asset Publisher

Biên bản tháo dỡ công khai hóa năm học 2016 - 2017

Biên bản tháo dỡ công khai hóa năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 115/BB-THHĐ                                                                  Hưng Đạo, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

BIÊN BẢN

THÁO DỠ BẢN CÔNG KHAI HÓA NĂM HỌC 2016-2017

I/ Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Hôm nay, hồi 14 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2017

2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Tiểu học Hưng Đạo.

II/ Thành phần:

1. Đồng chí: Bùi Thị Liên - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngần – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường.

3. Đồng chí: Nguyễn Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

4. Đồng chí: Hoàng Thị Huyền Trang - Tổ trưởng tổ 4-5.

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy - TT tổ VP - Kế toán.                  

6. Đồng chí: Mạc Thị Hồng - Hành chính.

Chủ trì: Đồng chí Bùi Thị Liên - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Thư ký: Đồng chí Mạc Thị Hồng - Hành chính.

III/ Nội dung cuộc họp:

Đồng chí Bùi Thị Liên - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua bản công khai hóa của nhà trường năm học 2017-2018, đồng thời thông qua biên bản tháo dỡ công khai năm học 2016-2017 ngày 06/9/2016 của trường Tiểu học Hưng Đạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2017./.

                                                                    

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                            Bùi Thị Liên