Asset Publisher

Công khai dự toán thu - chi nguồn ngân sách năm 2016

Công khai dự toán thu - chi nguồn ngân sách năm 2016


 

 

 

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

Đơn vị tính: đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

3.240.000.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.240.000.000

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.742.500.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

    327.500.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

     120.000.000

 

4

  Chi khác

       50.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

                                                                                                                    Ngày  14  tháng  01 năm 2016

                                                                                                                                Hiệu Trưởng

                                                                                                                                    (Đã ký)        

 

                                                                                                                                Bùi Thị Liên