Asset Publisher

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2014

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2014

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2014

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ 3/2014

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

       

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

2.792.440.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

2.119.903.500

2.119.903.500

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

1.024.086.600

1.024.086.600

 

   + Mục 6050

34.500.000

34.500.000

 

+ Mục 6100

545.370.200

545.370.200

 

 + Mục 6200

    8.280.000

    8.280.000

 

+ Mục 6300

273.132.462

273.132.462

 

+ Mục 6500

  27.262.638

  27.262.638

 

+ Mục 6550

  27.937.000

  27.937.000

 

+ Mục 6600

13.182.100

13.182.100

 

+ Mục 6650

 

 

 

+ Mục 6700

10.930.000

10.930.000

 

+ Mục 6900

17.857.000

17.857.000

 

+ Mục 7000

47.583.500

47.583.500

 

+ Mục 9000

17.810.000

17.810.000

 

 + Mục 9050

58.400.000

58.400.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                                       Ngày 30 tháng 09 năm 2014

              

 

                                                                        Hiệu Trưởng

 

 

                                                         

 

 

                                                              

            (Đã ký)

 

 

                                                                             Bùi Thị Liên