Asset Publisher

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ I/2014

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ I/2014


             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ 1/2014

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

2.792.440.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

2.792.440.000

2.792.440.000

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

   280.183.500

   280.183.500

 

   + Mục 6050

     11.500.000

     11.500.000

 

+ Mục 6100

   209.361.400

   209.361.400

 

 + Mục 6200

     5.655.000

     5.655.000

 

+ Mục 6300

     89.577.374

     89.577.374

 

+ Mục 6500

     42.407.600

     42.407.600

 

+ Mục 6550

      6.615.000

      6.615.000

 

+ Mục 6600

     4.325.800

     4.325.800

 

+ Mục 6650

   

 

+ Mục 6700

     3.600.000

     3.600.000

 

+ Mục 6900

   

 

+ Mục 7000

     9.690.000

     9.690.000

 

+ Mục 9000

   

 

 + Mục 9050

   

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                         Ngày 30 tháng 3 năm 2014

              

 

                                                         Hiệu Trưởng

 

 

                                                           (Đã ký)

 

 

                                                         Bùi Thị Liên